ALGEMENE BEPALINGEN

Het heden voorwaarden algemeen, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van bijzondere voorwaarden, de respectieve verplichtingen van de contractpartijen naar aanleiding van verkopen door onze diensten.

Door ondertekening van de overeenkomst of het bestelformulier of door de orderbevestiging te aanvaarden of door de bestelling te betalen, erkent onze medecontractant uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze voorwaarden. voorwaarden algemene voorwaarden en hebben deze aanvaard.

De bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, blijven van toepassing. Alleen de uitzonderingen die het onderwerp zijn van een schriftelijke overeenkomst van onze kant, kunnen de toepassing van deze algemene voorwaarden wijzigen.

In geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden van onze medecontractanten en die van ons, wordt overeengekomen dat deze laatste prevaleren.

GELDIGHEID VAN AANBIEDINGEN

Tenzij schriftelijk anders is bepaald, is de geldigheidsduur van onze aanbiedingen 10 dagen vanaf de datum van uitgifte.

BESTELLINGEN

Elke aan ons toevertrouwde bestelling verbindt ons pas na schriftelijke bevestiging van ons.

Wijzigingen die de klant aan zijn bestelformulier of aan ons aanbod heeft aangebracht, zijn alleen geldig als we deze schriftelijk hebben aanvaard en bevestigd.

In geval van eenzijdige annulering van een bestelling door de medecontractant buiten het bedenkingsrecht, behouden wij ons het recht voor om een schadevergoeding te eisen gelijk aan 30% van het totale bedrag van de bestelling.

In overeenstemming met de Belgische wetgeving (wet van 12/05/2010 betreffende handelspraktijken en consumentenbescherming), heeft de klant het recht om af te zien van zijn bestelling onder de volgende voorwaarden:

  • Binnen de wettelijke termijn van 7 dagen vanaf de dag volgend op de ondertekening van de bestelbon. Als de 7e dag op een zondag of een feestdag valt, wordt het einde van de periode uitgesteld naar de volgende dag.
  • Om kosteloos te herroepen van de aankoop, op voorwaarde dat u ons hiervan per aangetekende brief op de hoogte brengt.
  • Gedeeltelijk verzonden bestellingen dienen zoals gepland te worden betaald voor het reeds uitgevoerde deel.
  • Gedeeltelijk verzonden of verzonden bestellingen die de klant wenst te annuleren binnen de wettelijke termijn van 7 dagen, moeten op kosten van de klant in de originele verpakking en ongeopend worden geretourneerd. TTCK SPRL zal terugbetalen na ontvangst en verificatie van de status van de bestelling als deze intact is.
  • Open objecten worden niet overgenomen door de TTCK SPRL.
  • In het geval van restitutie als gevolg van annulering onder de hierboven beschreven voorwaarden, wordt het bedrag dat door de geannuleerde bestelling is gegenereerd, van het terugbetaalde bedrag afgetrokken.

DEADLINES

De voor onze dienstverlening of leveringen gestelde termijnen zijn, tenzij anders vermeld, slechts indicatief.

Als een deadline absoluut noodzakelijk is, moet deze duidelijk als zodanig op het bestelformulier worden vermeld. In dat geval kan de koper bij vertraging van de levering aanspraak maken op schadevergoeding zonder dat deze 10% van de totale prijs van de bestelling kan overschrijden.

Toch ontslaan de volgende omstandigheden ons van onze deadlines:

1 - Gevallen van overmacht (waaronder in het bijzonder stakingen, technische incidenten, vertraging bij leveranciers en tekort aan arbeidskrachten);

3 - Als de betalingsvoorwaarden niet worden gerespecteerd;

4 - Indien wijzigingen door de klant worden beslist na de bestelling.

5 - Indien de klant ons de gewenste informatie niet binnen de gestelde termijn verstrekt.

LEVERING EN TRANSPORT

Indien levering onder onze verantwoordelijkheid valt, geschiedt dit op een door ons gekozen wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In dat geval reizen de goederen voor rekening, risico en gevaar van de klant, met uitzondering van fraude of grove nalatigheid van onze kant of die van onze medewerkers. Tijdens onze Secret Parties vragen we een vast bedrag van 2,5? per bestelling die kan worden verhoogd afhankelijk van de grootte van de bestelling of de stijging van de verzendkosten. Bij bestelling op onze website zijn de verzendkosten afhankelijk van de plaats van levering.

Indien de koper de bestelde goederen niet in ontvangst neemt of weigert, behouden wij ons het recht voor om uitvoering van het contract te eisen of, na voorafgaande kennisgeving, het contract als automatisch beëindigd te beschouwen. In het laatste geval is de koper jegens ons van rechtswege en binnen acht dagen na kennisgeving van deze beëindiging een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd tot 30% van de verkoopprijs.

De producten worden afgeleverd op het adres van de gastvrouw, zoals aangegeven op haar bestelformulier en de factuur, of op een door de gastvrouw gekozen Relais Kiala-punt. In geval van afwezigheid van de gastvrouw tijdens de bezorging of bij gebreke van het niet ophalen van het pakket op de door de transportorganisatie gestelde termijn op de door de transportorganisatie gestelde termijn, worden de kosten voor herverzending in rekening gebracht aan de klant. de klant voor een prijs van 10 tot 50? afhankelijk van het gewicht van het geretourneerde pakket.

TITELBEHOUDCLAUSULE

De verkoper behoudt zijn eigendomsrecht op de verkochte goederen tot de volledige betaling van de prijs en de accessoires (eventuele kosten, intresten en boetes). Bijgevolg verbiedt de koper zichzelf uitdrukkelijk om de goederen waarop het contract betrekking heeft te verkopen, cederen, verpanden en in het algemeen te vervreemden alvorens zijn rekening te vereffenen. De verkoper kan van dit eigendomsvoorbehoud gebruik maken acht dagen na verzending van een ingebrekestelling, per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, gericht aan de koper en niet geldig. De goederen moeten dan onmiddellijk en op verzoek aan de verkoper worden geretourneerd. Niettemin blijft de koper als enige aansprakelijk voor het verlies, zelfs door een toevallige gebeurtenis of overmacht, van de verkochte goederen.

PRIJS

De vaste prijzen zijn uitgedrukt in euro inclusief BTW. Behoudens andersluidende beding, zijn de transportkosten niet inbegrepen, die op de factuur en de bestelbon worden opgeteld, indien wij daarvoor of de organisatie verantwoordelijk zijn.

Onze prijzen zijn in principe niet herzienbaar, maar we kunnen deze wijzigingen in het BTW-tarief die zouden optreden vóór de leverdatum wel doorberekenen.

BETALING

De facturen zijn betaalbaar op ons hoofdkantoor, ten laatste binnen dertig dagen na de bestelling.

Na deze periode zal elke onbetaalde factuur, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een conventionele rente van 12% per jaar opleveren, met een minimumtarief in overeenstemming met het tarief voorzien in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de vertraging. betaling bij commerciële transacties.

Elke onbetaalde factuur op de vervaldag zal bovendien, automatisch en zonder ingebrekestelling, worden verhoogd met een forfaitaire en onherleidbare vergoeding van 15% van het nog onbetaalde bedrag met een minimum van 50, -? per factuur.

Elk geschil met betrekking tot een factuur moet ons schriftelijk bereiken, binnen vijftien dagen na verzending ervan.

De consument zoals gedefinieerd door de wet van 14/07/1991 kan het voordeel van de toepassing van schadevergoeding en rente eisen in de mate en onder de voorwaarden bepaald door deze clausule, in geval van niet-nakoming van onze verplichtingen.

GARANTIE

De producten worden geacht door de koper te zijn goedgekeurd uiterlijk vijf kalenderdagen na levering, behoudens een specifieke en gedetailleerde klacht die hij ons voor het verstrijken van deze termijn per aangetekend schrijven zou melden.

De goedkeuring dekt alle zichtbare gebreken en non-conformiteit, dat wil zeggen alle defecten die de koper kon ontdekken bij de levering of binnen de vijf kalenderdagen die gevolgd werden door een oplettende en serieuze inspectie.

We garanderen de producten die we verkopen tegen verborgen gebreken gedurende een periode van 12 tot 24 maanden (afhankelijk van het artikel) vanaf de levering. Deze garantie is onderworpen aan de volgende voorwaarden.

De garantie kan alleen worden uitgevoerd als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • het defect maakt het product in belangrijke mate ongeschikt voor het gebruik waarvoor het gewoonlijk is bedoeld of voor een bijzonder gebruik dat uitdrukkelijk wordt vermeld in de bijzondere verkoopvoorwaarden;
  • het product is correct gemonteerd en geplaatst;
  • het product wordt onder normale omstandigheden gebruikt; In het bijzonder is de garantie niet van toepassing indien de onderhouds- en gebruiksinstructies die bij de levering zijn meegedeeld niet zijn opgevolgd, evenals in geval van wijziging, demontage of reparatie door een niet vakkundig gekwalificeerd persoon.

Om een beroep te kunnen doen op het voordeel van de garantie, moet de koper elke klacht met betrekking tot verborgen gebreken per aangetekend schrijven aan ons kenbaar maken binnen een termijn van maximaal één maand nadat hij de gebreken heeft opgemerkt of normaal had moeten merken.

Onze garantie is beperkt, naar onze keuze, tot gratis reparatie of vervanging van defecte goederen. Deze worden in geen geval terugbetaald. De koper dient het defecte apparaat voor eigen rekening en risico naar onze locatie te retourneren zodat het gerepareerd of vervangen kan worden. Wij dragen de kosten van terugzending naar onze vestigingen en de kosten van terugzending naar de koper indien het apparaat waarop de garantie van toepassing is inderdaad defect blijkt te zijn.

De koper die handelt voor niet-professionele doeleinden profiteert van de wettelijke rechten onder de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument in geval van verkoop van consumptiegoederen. Deze commerciële garantie geldt onverminderd deze rechten.

Overeenkomstig artikel 1649quater §2 van het burgerlijk wetboek moet de consument de verkoper op de hoogte brengen van het bestaan van een gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek opmerkte.

UITWISSELING

De klant heeft 14 dagen vanaf de levering van zijn bestelling om ongebruikte producten terug te sturen naar het bedrijf in hun originele verzegelde verpakking met hun accessoires voor vervanging. Er vindt geen omruiling plaats van een product waarvan de verzegelde verpakking is geopend. Om hygiënische redenen: slipjes, strings, boxers, panty's, kousen en seksspeeltjes worden niet geruild. De klant moet eerst contact opnemen met de klantenservice en vervolgens de producten retourneren via La Poste of een particuliere vervoerder. Opvolging voorzien voor de waarde van de goederen die het bevat. De risico's verbonden aan het retourneren van artikelen (verlies of beschadiging) blijven de verantwoordelijkheid van de klant, evenals de retourkosten. De klant moet de betaling van het bedrag van de verzendkosten dat overeenkomt met zijn land van bestemming, de verzendkosten van het nieuw gekozen artikel en eventuele extra kosten van de bestelling bijvoegen. Daarom stemt het bedrijf ermee in om het nieuw gekozen artikel zo snel mogelijk naar de klant te verzenden. In het geval dat er een fout optreedt tijdens het verwerken van de bestelling, draagt het Bedrijf alle verzendkosten.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle teksten, commentaren, werken, illustraties en afbeeldingen die op de documenten van het merk Lovely Secret worden gereproduceerd, zijn voorbehouden onder copyright en intellectuele eigendomsrechten. Elk ander gebruik dan privégebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf vormt een inbreuk en is strafbaar op grond van intellectuele eigendomsrechten. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van documenten gepubliceerd door het merk en het bedrijf is ten strengste verboden.

BEËINDIGING-BESLUIT AAN TORTS VAN EEN AANNEMER

De voorgaande bepalingen houden geen afstand in van ons recht om, naar ons gemak, te claimen in geval van niet-betaling of niet-naleving door onze medecontractant van zijn contractuele verplichtingen, de oplossing of beëindiging van de overeenkomst met schadevergoeding.

In geval van ontbinding van het contract vanwege de fouten van een medecontractant, is de ander een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de totale prijs.

TEVREDENHEID

We zijn er zeker van dat u helemaal tevreden zult zijn met uw aankoop. Mocht dit echter niet het geval zijn, neem dan contact met ons op.

COMPUTING EN VRIJHEID

In overeenstemming met de wet wordt de klant geïnformeerd dat de persoonlijke gegevens worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking bedoeld voor het beheer van de klantrelatie. De klant geniet het recht op toegang en rectificatie en, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen die ter zake van toepassing zijn, op verwijdering van gegevens die op hem betrekking hebben, hetgeen hij op schriftelijk verzoek moet doen gelden, aangezien de verantwoordelijke voor de verwerking de klantendienst is.

Alle verzamelde informatie is bedoeld voor intern gebruik voor orderverwerking, klantenbestanden of om ons bedrijf in staat te stellen u commerciële aanbiedingen te sturen.

AMBASSADEUR EN AMBASSADEUR

De ambassadeurs die ons merk vertegenwoordigen, zijn onafhankelijk van ons bedrijf: we kunnen niet rechtstreeks verantwoordelijk worden gehouden voor een probleem dat verband houdt met een onafhankelijke ambassadeur.

GESCHILLEN

In geval van een geschil tussen de partijen of van een betalingsgeschil, zijn alleen de rechtbanken waarvan ons hoofdkantoor afhankelijk is, bevoegd. (RPM Nijvel).

WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

Elke wijziging van de specifieke overeenkomsten of de huidige algemene voorwaarden moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijke wijziging ondertekend door alle partijen.

REDDINGSCLAUSULE

De ongeldigheid of onwettigheid van een van de clausules voorzien in de contracten (specifieke en algemene voorwaarden) overeengekomen tussen de partijen houdt geen enkele ongeldigheid of nietigheid in van de andere voorwaarden van het tussen de partijen gesloten contract - clausules blijven volledig geldig.

TTCK Sprl, Enseigne Lovely Secret 52 B Grand Route 1435 Corbais, BE0526859755, 010 / 655.695